Categorieën
Nederlands Spelling

Verdelen in lettergrepen

Open en gesloten lettergrepen

Soms is het nodig om een woord te splitsen op het einde van een regel. Je kunt splitsen na een lettergreep.

Bijv. spe-len bestaat uit 2 lettergrepen, cho-co-la-de bestaat uit 4 lettergrepen.

Pa-pier, spe-len, zee,  lie-gen, li-ni-aal, lo-pen, vu-ren, roe-pen. Deze lettergrepen eindigen op een klinker, we noemen ze open lettergrepen.
Bos-spel, kaar-ten, pis-te, ver-war-ming, bees-ten, les-sen. Deze lettergrepen eindigen op een medeklinker, we noemen ze gesloten lettergrepen.

 Oefening

Splitsen in lettergrepen

Waar moet je nu precies splitsen? De volgende regels geven je hierover een beetje meer uitleg.

Lo-pen, spe-len, mu-ren, bo-ren, sla-pen. Als er één tussenmedeklinker is, dan gaat die naar de volgende lettergreep.
Bos-sen, kas-ten, wer-ken, mis-ten, bus-sen.Opgelet:
La-chen, biblio-theek
Twee tussenmedeklinkers worden van elkaar gescheiden.-ch en –th worden niet van elkaar gescheiden en gaan allebei naar de volgende lettergreep.
Bor-stel, amb-tenaar, Aziati-sche Als er 3 of meer medeklinkers na elkaar staan dan gaan er zoveel naar de volgende lettergreep als dat er aan het begin van een Nederlands woord kunnen staan.
Pi-ano, be-amen, ui-er, koe-ien We splitsen tussen 2 klinkers, maar tweeklanken blijven samen.
Ezel, piano Je mag nooit één klinker alleen zetten aan het begin of het einde van een woord!
Let op:
Pianootje –> piano-tje
Als we verkleinwoorden splitsen dan schrijven we terug het oorspronkelijke woord.

Oefening

  • Splits de woorden in lettergrepen
  • Splits de woorden in lettergrepen

Start de oefeningen hier.

Categorieën
Nederlands Spelling

Klinkers

Een of twee klinkers?

Spellen of spelen?

vrije klank in een open lettergreep een klinker bijv. lo-pen
in een gesloten lettergreep twee klinkers bijv. ver-staan
gedekte klank altijd één klinker bijv. per-sen

Oefening

i, ie, y of ey?

We schrijven altijd een -ie (vrije of lange [i]) in een gesloten lettergeep

Dier, pier, zwier, stier

We schrijven de vrije (of lange) [i] in een open lettergreep met -ie:

Mie – ren, Tie – nen, fabrie – ken

Dus ook op het einde van een woord

Drie, kanarie, lelie

Let op: ook een -ie bij samenstellingen of afleidingen van deze woorden!!

Drieën, kanarievoer, leliebloem

Maar we schrijven een -i:
• In sommige bastaardwoorden en vreemde woorden (dat zijn woorden uit een andere taal) met een klemtoon op de –i: ski, lire, China, benzine, kilo, critici
• In sommige bastaardwoorden en vreemde zonder een klemtoon op de –i: taxi, juni

De [i] vormt dus een moeilijk geval. Soms schrijven we -i, soms -ie, soms -y of soms zelfs -ey! Het is te ingewikkeld om er regels voor op te geven. Daarom kan je beter de volgende woorden goed studeren!

-i Alibi Gitaar Piramide
Bikini Libië Ritme
Cilinder Tiran Sfinx
-ie Hij skiet (ik ski) Mozaïek Geolied
Jezuïet
-y Analyse Psycholoog Encyclopedie
Baby Hobby Labyrint
Sympathie Chrysant Hypotheek
Mysterie Synagoge Pyjama
Rugby Mythe Synoniem
Cyclus Hyena Penalty
Systeem Type Hygiëne
Teddybeer Polyvalent Rally
Dynamiet Hymne Pony
Fysica Dynamisch Psychiater
-ey Hockey Jockey volleybal

Oefeningen

  • i of ie?
  • i of y?
  • i of ie?
  • i, ie of y?

Klik hier om de oefeningen te starten.

Enkele uitzonderingen

De /ee/ aan het einde van een woord wordt altijd dubbel geschreven. Ook in een samenstelling behouden we de dubbele ee.

bijv. zee – zeevis, twee – tweeling

In het Frans kan een woord eindigen op é (café) of ée (matinée). In het Nederlands valt de é in de dubbele ée weg.

Bijv. café en comité met é maar matinee, puree, prostituee, assemblee zonder é.

De /oo/ voor ‘ch’ schrijven we altijd dubbel, dus ook in open lettergrepen.

Bijv. goochelen, loochenen (liegen)

De /uu/ voor ‘w’ schrijven we altijd enkel, dus ook in een gesloten lettergreep.

Bijv. duw, schaduw, afschuwelijk.

Oefeningen