Schrijf de getallen in cijfers

Vul de gaten

Vul alle gaten en klik dan op "Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik de "Hint"-knop om een letter te krijgen. Je kan ook op het "?" klikken om een tip te krijgen. Let op: je verliest punten als je op "?" klikt.
zestien =

vijfenveertig =

tweeëndertig =

twaalf =

drieënzestig =

achttien =

elf =

negenennegentig =

achthonderd =

twaalfduizend =

achtduizend vijfhonderd =

achthonderd zesenveertig =

vijfhonderd en twaalf =

negenduizend negenhonderd zesennegentig =

twaalfduizend driehonderd vijfentwintig =